reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń klient brokera będący osobą fizyczną, osobą prawną, spółką nieposiadającą osobowości prawnej ma prawo złożenia reklamacji na działanie brokera ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną.
 2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres broker@ubezpieczeniowe.pl, a także osobiście lub w formie pisemnej na adres:
  Andrzej Kuźnar, Jacek Piec s.c.
  43-100 Tychy, ul. Gen. de Gaulle’a 8
 3. Broker ubezpieczeniowy obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej broker ubezpieczeniowy:
  • wyjaśnia przyczynę opóźnienia
  • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Informujemy o możliwości złożenia skargi, jak również o możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem, a podmiotem rynku finansowego prowadzonego przez Rzecznika Finansowego albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.