Broker

Wykonywanie działalności brokerskiej uregulowane jest Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, wymogi której stawiają naszą profesję w kręgu zawodów zaufania publicznego. Działamy wyłącznie w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony, reprezentując jego interesy wobec ubezpieczycieli. Broker jest niezależnym doradcą, a etyka, lojalność i obiektywizm są do naszego zawodu przypisane prawnie.

Naszymi klientami, których w naszej firmie przyjęło nazywać się partnerami z uwagi na partnerskie relacje pomiędzy stronami usługi, są przede wszystkim podmioty, które ze względu na przedmiot działalności, specyfikę rynku lub wielkość majątku wymagają specjalistycznej albo ponadstandardowej ochrony i obsługi ubezpieczeniowej.

Projektując i wdrażając indywidualne programy ubezpieczeniowe realizujemy autorskie podejście do ubezpieczeń. Nasze działania zmierzają do indywidualizacji umów ubezpieczenia m.in. poprzez wprowadzenie klauzul dodatkowych, które eliminują niekorzystne zapisy OWU i rozszerzają ochronę ubezpieczeniową stosownie do potrzeb partnera.

Wszystkie nasze działania są konsultowane z partnerem, który zachowuje pełną kontrolę nad przebiegiem i rezultatem naszej pracy.

Korzystanie z naszych usług brokerskich daje partnerom szereg korzyści – realne obniżenie kosztów ubezpieczenia, poprawę warunków, zakresów i limitów oraz aktywną pomoc przy likwidacji szkód.

Zgodnie z ugruntowanym standardem rynku większość usług świadczonych na podstawie umowy brokerskiej jest dla partnerów nieodpłatna.